Wettelijke informatie

Website Marjory.co door IDE-L 74, avenue Duchesnois  59300 VALENCIENNES Frankrijk IDE-L is een SASU met een kapitaal van € 500. Handelsregister 842 892 598 – Siret: 84289259800017 – EPA: 7022Z Nr. CNIL-verklaring: in aanvraag

Algemene voorwaarden voor gebruik

De site die toegankelijk is via de volgende url: marjory.co (en marjory.io?) wordt geëxploiteerd in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het gebruik van deze site wordt beheerst door deze algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. Deze kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door het bedrijf IDE-L. IDE-L kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor enig misbruik van de dienst.

Redactioneel Manager

Kamel Tansaout
Website Marjory.co
door IDE-L
74, avenue Duchesnois
59300 VALENCIENNES
Frankrijk
http://marjory.co

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt regelmatig bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden, omissies of lacunes bevatten. Als u een gebrek, fout of een ogenschijnlijk defect opmerkt, meld dit dan per e-mail, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk beschrijft (de pagina met het probleem, de actie die het probleem veroorzaakt, het type computer en de gebruikte browser, …).

De gedownloade inhoud is op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bijgevolg kan IDE-L niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de computer van de gebruiker lijdt of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden.

De hyperlinks die in het kader van deze website worden gemaakt naar andere bronnen op het internet kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van IDE-L vallen.

Geschillen

Deze voorwaarden worden beheerst door het Franse recht en elke betwisting of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken waarvan de maatschappelijke zetel van IDE-L afhangt. De referentietaal voor de beslechting van eventuele geschillen is het Frans.

Verklaring aan de CNIL

Overeenkomstig wet 78-17 van 6 januari 1978 (gewijzigd bij wet 2004-801 van 6 augustus 2004 inzake de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens) betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, is de site aangemeld bij de Nationale Commissie voor informatietechnologie en vrijheden (www.cnil.fr).

Recht van toegang

In overeenstemming met deze wet hebben internetgebruikers het recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van hun persoonlijke gegevens. Dit recht kan per post worden uitgeoefend bij IDE-L, 74, avenue Duchesnois, 59300 VALENCIENNES of per e-mail op het volgende adres: hello@marjory.co.

De verzamelde persoonsgegevens worden in geen geval aan derden toevertrouwd, behalve eventueel voor de goede uitvoering van de door de internetgebruiker bestelde dienst.

Vertrouwelijkheid

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld, behalve voor de goede uitvoering van de dienst.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, foto’s, teksten, video’s, animaties, geluiden, logo’s, gifs en pictogrammen, alsmede de opmaak ervan, zijn de exclusieve eigendom van IDE-L, met uitzondering van handelsmerken, logo’s of inhoud die eigendom zijn van andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IDE-L. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L. 3335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom. Niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder. Bovendien kunnen de eigenaars van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

IDE-L is eigenaar van de “rechten van databankproducenten” bedoeld in boek III, titel IV, van de wet op de intellectuele eigendom (wet nr. 98-536 van 1 juli 1998) betreffende het auteursrecht en de databanken.

Gebruikers en bezoekers van de website mogen een hyperlink naar deze site maken, maar alleen naar de homepage, die toegankelijk is via de volgende URL: marjory.co, mits deze link in een nieuw venster wordt geopend. In het bijzonder is een link naar een subpagina (“deep link”) verboden, evenals het openen van deze site in een frame (“framing”), tenzij met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van IDE-L.

Voor elk verzoek om toestemming of informatie kunt u contact met ons opnemen via e-mail: hello@marjory.co. Voor de pers zijn specifieke voorwaarden voorzien.

Daarnaast vereist de lay-out van deze site het gebruik van externe bronnen waarvoor wij de rechten hebben verworven. De blogfoto’s werden aangekocht op Shutterstock.

Hostingbedrijf

AWS

Voorwaarden voor dienstverlening

Deze site is ontwikkeld in HTML5 en CSS3, voor een betere gebruikerservaring en een aangenamer grafisch ontwerp, raden wij u aan moderne browsers zoals Safari, Firefox, Chrome, … te gebruiken

Informatie en uitsluiting

IDE-L maakt gebruik van alle middelen waarover zij beschikt om betrouwbare informatie en een betrouwbare actualisering van haar websites te waarborgen. Er kunnen zich echter fouten of omissies voordoen. De internetgebruiker moet daarom de juistheid van de informatie bij IDE-L controleren en eventuele wijzigingen van de site die hij nuttig acht, melden. IDE-L is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie en voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

Cookies

Voor statistische en weergavedoeleinden maakt deze site gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen om technische gegevens over uw browsen op te nemen.

Hypertekstlinks

IDE-L-websites kunnen links bevatten naar andere websites of andere bronnen die beschikbaar zijn op het internet.

IDE-L heeft geen enkele mogelijkheid om de sites te controleren die gelinkt zijn aan haar eigen websites. IDE-L is niet verantwoordelijk voor, noch garandeert zij de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en bronnen. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de inhoud van deze externe sites of bronnen, en in het bijzonder uit de informatie, producten of diensten die zij aanbieden, of uit het gebruik dat van deze elementen kan worden gemaakt. De risico’s verbonden aan dit gebruik zijn volledig voor rekening van de internetgebruiker, die zich aan zijn gebruiksvoorwaarden moet houden.

Gebruikers, abonnees en bezoekers van IDE-L-websites mogen geen hyperlink naar deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van IDE-L.

Indien een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de IDE-L websites wenst op te zetten, is het aan hem/haar om een e-mail te sturen via de website om zijn of haar verzoek tot het plaatsen van een hyperlink te formuleren. IDE-L behoudt zich het recht voor om een hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder dat zij haar beslissing moet motiveren.

Zoeken

Bovendien betekent de verwijzing naar een website om gezochte informatie aan te vullen op geen enkele wijze dat IDE-L enige verantwoordelijkheid erkent of aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van deze website.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

Het is daarom uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat wat u kiest om te gebruiken niet wordt aangetast door fouten of zelfs elementen van destructieve aard, zoals virussen, trojans, enz.

Verantwoordelijkheid

Er wordt geen andere garantie gegeven aan de klant, die verplicht is zijn behoeften duidelijk te formuleren en zich te informeren. Indien de door IDE-L verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, is het de verantwoordelijkheid van de klant om alle controles uit te voeren op de consistentie of aannemelijkheid van de verkregen resultaten. IDE-L zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn tegenover derden voor het gebruik van de informatie door de klant of het ontbreken daarvan in zijn producten, met inbegrip van een van zijn websites.

Contacteer ons

IDE-L staat tot uw beschikking voor opmerkingen of suggesties. U kunt ons in het Frans contacteren via e-mail op het volgende adres: hello@marjory.co.